English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Zasady recenzowania

1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcje „Studiów Wschodnioeuropejskich”. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna. Dokonywane są również niezbędne poprawki redakcyjne. 

2. Zaakceptowane przez Redakcje teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redaktor naczelny spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach. 

3. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (Uniwersytet Warszawski). Formularz recenzji dostępny jest na stronie pisma. Tekst w języku obcym recenzowany jest przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora. 

4. Recenzja dokonywana jest zgodnie z zasadą double-blind reviewproces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości. 

5. Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów. 

6. Recenzja ma formę pisemną (formularz dostępny na stronie) a zakończona jest jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do druku lub jego odrzucenia. Noty recenzyjne przechowywane są w redakcji i nie są przekazywane autorom. Na wniosek autora Redakcja zapewnia mu możliwość zapoznania się z ich treścią. 

7. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów jest on przyjęty do druku i podlega korekcie językowej i statystycznej. Tekst artykułu po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji. 

8. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny. 

9. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

Wydawca