English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Informacje dla autorów

TEKSTY PRZYJMOWANE DO DRUKU W „STUDIACH WSCHODNIOEUROPEJSKICH” MUSZĄ SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA I WYMOGI ORAZ BYĆ ZGODNE Z ZASADAMI REDAKCYJNYMI CZASOPISMA.

KRYTERIA WSTĘPNE: 

 • zgodność podjętej tematyki z profilem pisma
 • wartość merytoryczna. Każdy z artykułów powinien zawierać: krótką część metodologiczną (przedmiot, ograniczniki pracy, cel badań, pytanie badawcze, hipotezę główną, zastosowane metody badawcze) – 1,5-2 strony
 • poprawność stylistyczna i językowa
 • spełnienie kryteriów formalnych i zgodność z wymogami redakcyjnymi
 • wypełnienie i przesłanie wraz z tekstem podpisanego oświadczenia (skanu oświadczenia) o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich oraz publikacje tekstu w wersji elektronicznej czasopisma, a także deklaracje ghostwriting i guestauthorship. W oświadczeniu przy danych osobowych należy podać ORCID.
 • Przesłanie powyższych materiałów możliwe jest jedynie po wcześniejszej rejestracji. Po przejściu do panelu rejestracji (tutaj) w pozycji "Typ konta", prosimy wybrać "Autor". Po zalogowaniu z górnego lub lewego menu prosimy wybrać pozycję "Dodaj manuskrypt" i wypełnić formularz on-line (w pozycji "Załączniki" prosimy załączyć skan oświadczenia o udzieleniu licencji). W celu wysłania artykułu do redakcji Czasopisma, prosimy kliknąć, znajdujący się na dole strony, przycisk "Dodaj manuskrypt".

Zasady redakcyjne

WYMOGI FORMALNE:

1. W półroczniku publikowane są teksty o objętości od 0,5 do jednego arkusza wydawniczego (około 20 000–40 000 znaków ze spacjami i bibliografią). 

2. Pliki z artykułami należy przesyłać za pośrednictwem formularza on-line w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx 

3. Ilustracje i elementy graficzne wykorzystane w tekście należy przesłać do redakcji w odrębnym pliku, w formacie JPG - za pośrednictwem formularza on-line, w pozycji "Załączniki". 

4. Stopień lub tytuł naukowy autora oraz krótką (do 70 słów) notkę biograficzną (w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx) prosimy załączyć w formularzu on-line w pozycji "Załączniki"

5. Wypełniając formularz on-line prosimy poniższe dane podać w j. polskim i angielskim:

 • tytuł artykułu;
 • streszczenie artykułu (maksymalnie 150 słów). Streszczenie nie powinno być wprowadzeniem do artykułu, ale zawierać informacje o: problemie badawczym, zastosowanych metodach badawczych, ustalenia lub wnioski badawcze;
 • słowa kluczowe (maksymalnie 7);

6. Tekst artykułu powinien być sformatowany następująco:

 • w pliku z artykułem prosimy nie podawać imienia i nazwiska autora - zarówno w tekście jak i w nazwie pliku;
 • tytuł (czcionka Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany);
 • śródtytuły: maksymalnie dwa poziomy śródtytułów: śródtytuł pierwszego poziomu - czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany; śródtytuł drugiego poziomu - czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewej);
 • tekst artykułu i bibliografia: czcionka Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5.

bibliografia, umieszczona na końcu artykułu.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Maszynopis przesłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu opublikował go przed nadesłaniem do „Studiów Wschodnioeuropejskich”, musi opatrzyć tekst stosownym przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.

2. Wszystkie teksty pozytywnie ocenione przez Redakcje podlegają recenzji wydawniczej na zasadach obowiązujących czasopisma naukowe. Szczegółowy opis procedury recenzowania tekstów dostępny jest w zakładce Zasady recenzowania.

3. Redakcja przekazuje Autorowi informacje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu w ciągu 6 miesięcy od jego otrzymania.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów. Po opracowaniu redakcyjnym tekst jest przesyłany autorowi do zatwierdzenia. Brak odpowiedzi we wskazanym przez Redakcję terminie jest traktowany jako akceptacja zmian redakcyjnych. 

5. Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Studiach Wschodnioeuropejskich”, jeśli nie były wcześniej zamówione. 

TEKSTY NADESŁANE DO REDAKCJI SĄ OSTATECZNĄ WERSJĄ ARTYKUŁU.

Wydawca